MTÜ Vabariiklik Kutseliste Hambatehnikute Selts
 

Hambaarstide küsitlus

Vabariiklik Kutseliste Hambatehnikute Selts viis ajavahemikus 15.10.15 - 31.10.15 läbi rahulolu uuringu hambaarstide seas. Uuringu sihtgrupiks olid hambalaboritega koostööd tegevad hambaarstid. Küsitlusmeetodina kasutati online küsimustikku, milles osales kokku 63 vastanud, kellest 3 ei sobinud üldkogumisse. Vastajate demograafiline mudel on näha joonisel 1. Küsitlus saadeti läbi Eesti Hambaarstide Liidu nende liikmetele. Lisaks valiti 49 Eesti erinevates maakondades töötavat hambaravi asutust, kellele saadeti küsitlus asutuse e-mailile. Soov oli teada saada hambaarstide üldine arvamus Eesti hambalaborite ja -tehnikute kohta.

Selle tulemusel määrati uurimuse eesmärgid:

* Leida põhjused, millistel alustel eelistavad ja valivad hambaarstid laboreid ja tehnikuid.
* Saada teada põhjused, miks arstid tellivad proteetilisi töid väljastpoolt Eestit.
* Saada ülevaade millistest allikatest saab hambaarst infot hambalaborite kohta, millest tellida proteetilisi töid.
* Saada teada, kas parema kvaliteedi eest ollakse nõus rohkem maksma ning mille eest konkreetselt.
* Saada teada kas ja milliseid koolitusi soovivad arstid läbida koos hambatehnikutega.
* Saada teada kas ja millist tagasisidet ootavad arstid laboritelt/tehnikutelt.
* Saada teada, kuidas hindavad hambaarstid Eesti hambatehnikute taset üldiselt.
* Saada infot, mis põhjusel vahetavad arstid tehnikut/laborit.

Joonis 1. Vastanute sotsiaaldemograafiline mudel
 

 

Vastanutest 25% töötab ettevõttes, kus on olemas enda proteesilabor. Neist 73% tellib proteetilisi töid enda ettevõtte laborist. Ülejäänud vastanutest kasutab erinevatel põhjustel muid laboreid. Olulisteks mittetellimuste põhjusteks on:
 

* Mujal on parem kvaliteet
* Kabineti lähedal olev labor ei teosta vajalikke proteetilisi töid
* Koostöö on teise laboriga parem
* Kindel tehnik teises laboris
* Parem tööde valmimise kiirus
* Tehnoloogiline eelis (CAD/CAM, erilahendused) ettevõtte enda labori ees.

 

Hambaarstidelt uuriti, milliste infoallikate kaudu leitakse endale sobiv koostööpartner, mida ilmestab joonis 2. Sealt on näha, et ülekaalukalt saadakse infot suusõna kaudu, mis levib arstide siseringis. Avatud vastustena on välja toodud veel järgnevad vastused:
 

* „Proovisime mitut, koostöö klappis ühega neist kõige rohkem“
* „Hambatehnik käis ise ennast tutvustamas“
* „Kogemus koostööst“
* „Isiklik tutvus“Joonis 2. Millistest allikatest leitakse koostööpartner


 

Hambaarstidelt uuriti, kas nad tellivad töid ravikabineti lähedalt või eelistatakse kaugemaid laboreid. 57% vastanutest tellib tööd kabineti lähedalt ning 43% kaugemalt. Joonisel 3 on näha, et olulisim faktor kabineti lähedalt töö tellimiseks on hea koostöö tehnikuga. Hinda ei peeta lähedalt tellimisel oluliseks, mille kaaluvad järelikult sellest eespoolt olevad faktorid üle.Joonis 3. Kabineti lähedalt tellimise põhjused

 


Kabinetist kaugemalt tellimise põhjused on kujutatud joonisel 4. Siin mängib kõige enam rolli tööde kvaliteet, mille puudumisel ei tellita töid ka ettevõtte enda laborist. Olulised on samas ka koostöö ja esteetika, millest esimene on lähedal asuva labori puhul kõige olulisem ning viimane on lähedalt tellides vähe oluline. Kaugelt tellides kaaluvad hinna ja tööde valmimise kiiruse üle kvaliteet. Kabineti lähedal olevast laborist mittetellimise põhjuseks on märgitud vastavate tööd mitteteostamist ning tehnoloogilise eelise puudumine.Joonis 4. Kabinetist kaugemalt tellimise põhjused


 

Samuti uuriti, kas hambaarstid tellivad töid väljastpoolt Eestit ning millistel põhjustel nad seda teevad. Vastanutest 33% on töid tellinud väljastpoolt Eestit. Jooniselt 5 on näha, et oluliseks peetakse nii kvaliteeti kui ka hinda. Esile peab tõstma siiski hinna, sest Eesti siseselt tellides ei ole eelnevate vastuste põhjal hind kõige olulisem ning pigem on siin põhjuseks hinna ja kvaliteedi suhe, mida saadakse ilmselt odavama summa eest. Vastustest selgus, et 33% töödest tellitakse Lätist, 19% Soomest, 14% Saksamaalt, 14% Hiinast, 10% Rootsist, 5% Aasiast ning 5% Inglismaalt.

 

Joonis 5. Välismaalt tellimise põhjused


 

Järgnevalt uuritakse hambaarstidelt, kas nad oleksid nõus parema kvaliteedi eest rohkem maksma ning mida peetakse kvaliteedi puhul kõige olulisemaks. 82% vastanutest oleksid nõus parema kvaliteedi eest rohkem maksma ning joonis 6 näitab, mida peetakse kvaliteedi puhul oluliseks. Tulemused on protsentuaalselt suhteliselt võrdsed, mis tähendab, et arstid peavad kõiki komponente olulisteks. Lisaks etteantule lisati vabade vastustena ka esteetika, materjali valik ning loomulik väljanägemine.Joonis 6. Mis on oluline kvaliteedi juures


 

Koostöö parendamise huvides uuriti hambaarstidelt, kas nad sooviksid ühiseid koolitusi koos hambatehnikutega ning milliseid koolitusi konkreetselt. 92% vastanutest arvas, et ühiseid koolitusi oleks vaja ning 8% et mitte. Jooniselt 7 loeb välja, et oluliseks peetakse oklusiooni ja esteetika koolitusi. Kuna oklusioon on antud uuringus osa kvaliteedist, siis võiks järeldada, et oluline on kvaliteet ja esteetika. Mõlemad on olulised faktorid kabinetist kaugemast laborist tellimisel. Oluline on välja tuua suur koolituste poolt olev protsent, mis viitab sellele, et arstid suuresti huvitatud koolitustest, mis on mõeldud mõlemale osapoolele korraga.

Lisaks etteantud vastustele on välja toodud veel järgnevad koolituste soovid:
 

* „Jäljendamine ja jäljendi lugemine“
* „Diskussioon mida labor arsti käest tahab ja arst laborilt ootab. Koostöö muutmine veel paremaks, üksteise parem mõistmine, tagasiside.“
* „Mis on tehniku jaoks oluline, et arst teeks töö erinevate etappide juures. Kuidas tehniku tööd lihtsamaks teha.“Joonis 7. Milliseid koolitusi soovitakse


 

Kuna oluline osa koostööst on tagasiside, siis lisati uuringusse selleteemaline küsimus. Küsitluses uuriti, kas tagasiside on piisav ning mis on selle ebapiisavusel puudu. Selgus et 80% vastanutest soovib saada rohkem tagasisidet. Tagasisidet mainiti ka eelneva küsimuse juures, mis viitab sellele, et sellest tuntakse puudust. Joonis 8 põhjal on suurimaks puudujäägiks labori/tehnikupoolsed ettepanekud.Joonis 8. Millest on tagasisides puudu


 

Koondava küsimusena uuriti hambaarstide üldist rahulolu seoses hambatehnikutega. Arstidel paluti hinnata järgnevaid omadusi: tähtaegadest kinnipidamine, koostöö valmidus, ülesannetest arusaamine, tööde esteetika, tööde kvaliteet, tagasiside ning tööde suhusobivus. Vastused on järjestatud joonisel 9 võttes aluseks hambatehnikute väga head omadused. Selle põhjal on hambaarstide suurim rahuolu tähtaegadest kinnipidamisega. Kõige kehvemaks võib pidada tagasisidet ning seda kinnitab ka eelnev küsimus selle kohta. Üldjoontes ollakse tehnikutega rahul, sest enamus punktides domineerib vastus „Hea“. Joonis 9. Rahulolu hambatehnikutega


 

Järgnevalt püüti välja selgitada põhjused, miks hambaarstid vahetavad koostööpartnerit. Küsimuses paluti hinnata järgnevaid võimalike põhjuseid: esteetika, kvaliteet, personaalsus, kasutatavad proteesimismaterjalid, tööde valmimise kiirus, hind ning tehnoloogiline võimekus. Jooniselt 10 on näha, et ülekaalukalt on labori vahetamise põhjuseks halb esteetika ja kvaliteet, mis oli ka ootuspärane, arvestades et need on arstide jaoks, lähtuvalt eelnevatest küsimustest, olulised näitajad. Jooniselt tuleb välja ka see, et hinna tõttu ei kiirustata laborit veel vahetama, sest arstide jaoks on muud näitajad olulisemad.Joonis 10. Koostööpartneri vahetamise põhjused


 

Hambaarstide endapoolsed mõtted koostöö parendamiseks viitasid suures osas rohkemale omavahelise suhtlusele, tagasisidele ning individuaalsele kontaktile. Hambatehnikute nõrk tagasiside tuleb välja mitmes küsimuses ning sellele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata.

 
Küsitluse tulemusena saab esitada järgnevad järeldused:

 

* Oluliseks peetakse kabineti lähedal eelkõige head koostööd tehnikuga ning kabinetist eemal kvaliteeti.
* Väljastpoolt Eestit tellitakse töid eelkõige kvaliteedi ja hinna tõttu.
* Laboreid ja tehnikuid valitakse eelkõige suusõna kaudu leviva info kaudu.
* Parema kvaliteedi eest ollakse nõus rohkem maksma ning olulisemateks peetakse suhu istuvust ja ääretäpsust.
* Kõige enam soovitakse koos läbida oklusiooni ja esteetikat käsitlevaid koolitusi.
* Tagasisidest tuntakse eelkõige puudust labori/tehnikupoolsetest ettepanekutest.
* Tehnikute taset peetakse üldiselt heaks, väga heaks peetakse tähtaegadest kinnipidamist.
* Teenusepakkujat vahetatakse enim kehva esteetika ja kvaliteedi tõttu.